تماس با بخش جغرافیا

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 بخش جغرافیا 31322409 33221447