دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 414 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمار فضایی در آمایش سرزمین 4089056 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 محسن پور خسروانی هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/06 (13:30 - 15:30)
آمار و احتمالات (1) 1230087 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/31 (08:00 - 10:00)
آمایش سرزمین در ایران 4089057 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 صادق کریمی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1403/04/10 (13:30 - 15:30)
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4089043 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/11 (08:00 - 10:00)
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4089062 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 حسین غضنفرپور هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/12 (13:30 - 15:30)
جغرافیای اقتصادی 1230058 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/10 (10:30 - 12:30)
جغرافیای زیستی 1230074 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 صادق کریمی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/02 (13:30 - 15:30)
جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی و اقلیم) 1230085 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/03 (16:00 - 18:00)
ریاضیات برای جغرافیا (2) 1230088 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/03 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در برنامه ریزی شهری 1230077 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 مصطفی خبازی چالشتری | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/12 (13:30 - 15:30)
ژئومورفولوژی 1230054 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته چهارشنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/12 (10:30 - 12:30)
ژئومورفولوژی ایران (1) 1230078 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 محسن پور خسروانی هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 1230073 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/31 (13:30 - 15:30)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در آمایش سرزمین 4089054 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1403/03/31 (13:30 - 15:30)
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در مخاطرات محیطی 4089073 2 کارشناسی ارشد 01 مصطفی خبازی چالشتری | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/02 (16:00 - 18:00)
کاربرد نقشه های کاداستر و نقشه های تفصیلی شهری 4089044 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/03 (10:30 - 12:30)
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 1230057 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30)
مبانی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) 1230086 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/10 (08:00 - 10:00)
محیط زیست و حقوق آن 1230065 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/06 (08:00 - 10:00)
مخاطرات زیست محیطی شهری 4089031 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 صادق کریمی | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/11 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 414 نتیجه
از 21