دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 198 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی اکولوژیک سرزمین 4089055 2 کارشناسی ارشد 01 علی مهرابی نژاد هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (17:45 - 19:30)
ارزیابی مخاطرات طبیعی 4089024 2 کارشناسی ارشد 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (17:45 - 19:30)
آمار فضایی در آمایش سرزمین 4089056 2 کارشناسی ارشد 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (17:45 - 19:30)
آمار و احتمالات (1) 1230087 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/27 (15:45 - 17:30)
آمایش سرزمین در ایران 4089057 2 کارشناسی ارشد 01 صادق کریمی هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/06 (17:45 - 19:30)
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 4089043 2 کارشناسی ارشد 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (09:45 - 11:30)
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی 4089025 2 کارشناسی ارشد 01 محسن پور خسروانی هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (17:45 - 19:30)
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4089062 2 کارشناسی ارشد 01 حسین غضنفرپور هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/30 (09:45 - 11:30)
جغرافیای اقتصادی 1230058 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/06 (11:45 - 13:30)
جغرافیای روستایی 1230056 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30)
جغرافیای زیستی 1230074 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (07:45 - 09:30)
جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی و اقلیم) 1230085 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 محسن پور خسروانی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (13:45 - 15:30)
ریاضیات برای جغرافیا (2) 1230088 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/01 (15:45 - 17:30)
روش تحقیق در برنامه ریزی شهری 1230077 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30)
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4089050 2 کارشناسی ارشد 01 حجت الله شرفی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/22 (17:45 - 19:30)
ژئومورفولوژی 1230054 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/27 (11:45 - 13:30)
ژئومورفولوژی ایران (1) 1230078 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 محسن پور خسروانی هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (15:45 - 17:30)
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری 1230073 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (07:45 - 09:30)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در آمایش سرزمین 4089054 2 کارشناسی ارشد 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/27 (17:45 - 19:30)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی 4089023 2 کارشناسی ارشد 01 محسن پور خسروانی هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/26 (17:45 - 19:30)
نمایش 1 - 20 از 198 نتیجه
از 10