دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 314 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4089059 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 حجت الله شرفی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/21 (13:30 - 15:30)
آمار و احتمالات برای جغرافیا (2) 1230089 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 محمدرضا محمد آبادی هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
پیش بینی و هشدار مخاطرات زلزله 4089070 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 محسن پور خسروانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
جغرافیای سیاسی 1230059 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/21 (08:00 - 10:00)
جغرافیای شهری 1230052 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حسین غضنفرپور هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/23 (10:30 - 12:30)
جغرافیای فرهنگی 1230067 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/19 (08:00 - 10:00)
دیدگاهها و نظریه ها در مخاطرات محیطی 4089068 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 حجت الله شرفی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) 1401/10/23 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق در جغرافیا(نظری) 1230060 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 محسن پور خسروانی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/26 (10:30 - 12:30)
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4089050 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 حسین غضنفرپور هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/20 (08:00 - 10:00)
روش ها و فنون تصمیم گیری در آمایش سرزمین 4089061 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/24 (16:00 - 18:00)
زمین شناسی عمومی 1230050 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/26 (13:30 - 15:30)
فلسفه علم جغرافیا 1230048 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/20 (08:00 - 10:00)
کارآفرینی 1230072 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
کاربرد روش های ثبت و ممیزی اسناد و املاک شهری 4089046 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته چهارشنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/28 (08:00 - 10:00)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4089041 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته دوشنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/22 (08:00 - 10:00)
کاربرد سنجش از دور در آمایش سرزمین 4089060 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/26 (08:00 - 10:00)
کارگاه آمایش سرزمین 4089058 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 حجت الله شرفی هرهفته دوشنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/23 (08:00 - 10:00)
کارگاه کاربری اراضی و ممیزی زمین 4089047 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته چهارشنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/23 (10:30 - 12:30)
مبانی سنجش از دور 1230061 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/25 (16:00 - 18:00)
محیط طبیعی شهر 4089040 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی شهری 01 علی مهرابی نژاد هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/24 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 314 نتیجه
از 16