دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 241 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4089059 2 کارشناسی ارشد 01 حجت الله شرفی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/27 (15:45 - 17:30)
آب و هواشناسی 1230049 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 صادق کریمی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/25 (13:45 - 15:30)
آمار و احتمالات برای جغرافیا (2) 1230089 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (17:45 - 19:30)
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه های جهانی) 4089053 2 کارشناسی ارشد 01 حسین غضنفرپور هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/02 (15:45 - 17:30)
پیش بینی و هشدار مخاطرات طبیعی 4089029 2 کارشناسی ارشد 01 محسن پور خسروانی هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (09:45 - 11:30)
جغرافیای سیاسی 1230059 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (13:45 - 15:30)
جغرافیای شهری 1230052 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حسین غضنفرپور هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/02 (07:45 - 09:30)
جغرافیای فرهنگی 1230067 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (17:45 - 19:30)
جغرافیای گردشگری 1230068 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 محسن پور خسروانی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (17:45 - 19:30)
دیدگاهها و نظریه ها در مخاطرات محیطی 4089068 2 کارشناسی ارشد 01 صادق کریمی هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/30 (07:45 - 09:30)
روش تحقیق در جغرافیا(نظری) 1230060 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 محسن پور خسروانی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (13:45 - 15:30)
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4089050 2 کارشناسی ارشد 01 حسین غضنفرپور هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/25 (15:45 - 17:30)
روش ها و فنون تصمیم گیری در آمایش سرزمین 4089061 2 کارشناسی ارشد 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/03 (15:45 - 17:30)
زمین شناسی عمومی 1230050 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 علی مهرابی نژاد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/27 (07:45 - 09:30)
فلسفه علم جغرافیا 1230048 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حجت الله شرفی هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/25 (07:45 - 09:30)
کارآفرینی 1230072 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (17:45 - 19:30)
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری 1230081 2 کارشناسی بخش جغرافیا 01 حسین غضنفرپور هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/26 (09:45 - 11:30)
کاربرد روش های ثبت و ممیزی اسناد و املاک شهری 4089046 2 کارشناسی ارشد 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/19 (11:45 - 13:30)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در برنامه ریزی شهری 4089041 2 کارشناسی ارشد 01 علی اصغر عبدالهی هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (11:45 - 13:30)
کاربرد سنجش از دور در آمایش سرزمین 4089060 2 کارشناسی ارشد 01 مصطفی خبازی چالشتری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (15:45 - 17:30)
نمایش 1 - 20 از 241 نتیجه
از 13