ریاست فعلی

 

 نام و نام خانوادگی : دکتر حجت الله شرفی

رتبه علمی : دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

مدت تصدی :

تلفن :034-31322409

پست الکترونیکی :hsharafi@uk.ac.ir

 

 
رؤسای قبلی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 محسن پورخسروانی

صادق کریمی

علی اصغر عبداللهی

دانشیار

دانشیار

دانشیار

دکترا

 دکترا

دکترا 

 

 pourkhosravani@uk.ac.ir

abdollahiali@ymail.com

karimi@uk.ac.ir

 حسین غضنفرپور استاد  دکترا  

  ma1380@uk.ac.ir