ریاست فعلی

 

 نام و نام خانوادگی : صادق کریمی

رتبه علمی : استادیار

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

مدت تصدی :

تلفن :034-31322409

پست الکترونیکی : karimi.s.climatologist@uk.ac.ir

 

 رؤسای قبلی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 علی اصغر عبداللهی استادیار  دکترا     abdollahiali@ymail.com
 حسین غضنفرپور  دانشیار  دکترا     ma1380@uk.ac.ir