فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری
 
برای دسترسی به سایت مجله اینجا کلیک نمایید.