معرفی

 

بخش جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان با راه اندازی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سال 1386 تأسیس و مبادرت به پذیرش دانشجو نمود. در حال حاضر حدود 200 دانشجوی روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این بخش مشغول به تحصیل هستند. این بخش در حال حاضر دارای هشت عضو هیأت علمی در رشته های مختلف علوم جغرافیایی است. این بخش با تمام ظرفیت موجود خود (اساتید، دانشجویان و امکانات موجود)، همواره در تلاش است با رویکرد بین رشته ای و انجام تحقیقات کاربردی، تعاملات علمی و پژوهشی خود را با سایر رشته ها، بخش ها، صنعت و جامعه توسعه دهد.
رشته های دایر و فعال در این بخش به شرح ذیل است:
رشته جغرافیا (گرایش برنامه ریزی شهری) در مقطع کارشناسی
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (گرایش های آمایش شهری و کاربری اراضی و ممیزی املاک) در مقطع کارشناسی ارشد
رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین در مقطع کارشناسی ارشد
رشته مخاطرات محیطی گرایش طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد