کارمندان بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
1 فاطمه رشیدی کارشناس بخش 31322409