انتخاب جناب آقای دکتر عنایت ا... شریف پور به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی