نمایشگر دسته ای مطالب

بخش جغرافیا

معرفی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1386 تأسیس و مبادرت به پذیرش دانشجو نموده است. در حال حاضر حدود 200 دانشجوی روزانه و شبانه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند. این بخش در حال حاضر دارای هشت عضو هیأت علمی در رشته های مختلف علوم جغرافیایی است که سعی دارد با رویکرد بین رشته ای، تعاملات خود را در حوزه های علمی- پژوهشی با سایر رشته ها توسعه دهد