پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین (گروه جغرافیا)